OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

obchodní korporace

Sogema CZ s.r.o.

se sídlem: Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 242 06 369

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188560

                 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.milujemeitalii.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sogema CZ s.r.o., IČO: 242 06 369, se sídlem: Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188560 (dále již jen jako „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále již jen jako „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.milujemeitalii.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.      Kupní smlouva je uzavírána v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále již jen jako „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou Kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující - vztahuje se na případy, kdy Kupujícím je Spotřebitel i na případy, kdy Kupujícím je osoba, která není spotřebitel, pokud z konkrétního ustanovení nevyplývá něco jiného.

 1. uživatelský účet

3.1.      Na základě registrace Kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, přičemž Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. KUPNÍ SMLOUVA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace a seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (bez ceny za poštovné a balné). V případě dalších neuvedených poplatků je povinen Prodávající před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit Kupujícího s konečnou cenou.Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4.3.   Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.3.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4.   Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.6.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4.7.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky (například e-mailem).

4.8.   Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Kupující, který je Spotřebitelem, má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je Kupující, který je Spotřebitelem, povinen Prodávajícímu oznámit e-mailem či telefonicky.

4.9.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v následujících případech:

a) pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob,

b) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a Kupující změnu ceny neakceptuje,

c) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží,

d) pokud dojde ze strany Kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům.

V případě, že tato situace nastane, je Prodávající povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany Prodávajícího.

4.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit nebo nastane některá ze skutečností uvedených v odst. 4.9. tohoto článku, je Prodávající rovněž oprávněn zaslat  Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádat si stanovisko Kupujícího.

4.11.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

4.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy či z obchodních podmínek. Kupující bere rovněž na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které při komunikaci s Prodávajícím používají identitu cizí osoby nebo neexistující osoby nebo se jinak snaží uvést Prodávajícího v omyl, nebo s osobami, které svým jednáním poškozují dobré jméno Prodávajícího příp. i s osobami, které narušily nebose pokusily narušit bezpečnost webových stránek e-shopu nebo bezpečnost jejich provozu nebo je využít k přenášení škodlivých souborů a proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

4.14. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. cena zboží a Platební podmínky

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.           v hotovosti na odběrném místě

5.1.2.           v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce

5.1.3.            bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6838844001/5500, jehož majitelem je společnost Sogema CZ s.r.o. (dále jen „účet Prodávajícího“);

5.1.4.            bezhotovostně platební kartou.

5.2.   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4.   V případě bezhotovostní platby zašle Prodávající Kupujícímu informace o výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby, a to po obdržení objednávky. Kupní cenu za zboží zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího před odesláním zboží ze strany Prodávajícího, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího a současně přiloží originál faktury k zásilce se zbožím.

5.8. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání zboží Kupujícím.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo - v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku - odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů,

Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být Spotřebitelem učiněno písemně.

         Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovalou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce může Spotřebitel zaslat na adresu sídla Prodávajícího (Sogema CZ s.r.o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, 140 00) či na adresu elektronické pošty Prodávajícího (info@milujemeitalii.cz).    

6.2.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.1. tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě si smluvní strany kupní smlouvy musí vrátit vzájemně poskytnutá plnění, přičemž:

a)         Spotřebitel je povinen vrátit zboží ve lhůtě nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné rovněž i v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

b)         Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to ve lhůtě 10 (deseti) dnů od vrácení zboží Spotřebitelem. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat po Spotřebiteli náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

c)         Prodávající je povinen vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem (kupní cenu) nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy Spotřebitelem. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.3.    Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:      

6.3.1.   o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

6.3.2.   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele/Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

6.3.3.   o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

 

6.3.4.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

6.3.5.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

6.3.6.   o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

6.3.7.   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. krémy, šampony, kondicionéry, štětce na líčení, apod.),

 

6.3.8.   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

6.3.9.   o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 

6.3.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 

6.3.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 

6.3.12.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel/Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.4.   Ustanovení 6.1., 6.2. a 6.3. tohoto článku se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 občanského zákoníku, zejména na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které Spotřebitel určil.

6.5. Ustanovení 6.1., 6.2. a 6.3. tohoto článku se nepoužijí v případě, kdy je Kupujícím osoba, která není Spotřebitelem, přičemž Kupující, který není Spotřebitelem, není oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.6.   Do doby převzetí zboží Kupujícím (a to i v případě, že jím je Spotřebitel), je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7.   Je-li společně se zbožím poskytován Kupujícímu (a to i v případě, že jím je Spotřebitel) dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

7.1.   Náklady na způsob dodání zboží (balné a dopravné), které Kupující zvolil v objednávce, nese Kupující, přičemž tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího (viz odst. 7.6. tohoto článku).

7.2.   Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů za uskladnění nebo je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3.   V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.   Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující výslovně stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7.6.   Cena za dopravné a balné:

Způsob dopravy:

1) Česká pošta (pouze do ČR) 

 1. - balík do ruky 189Kč,  dobírka + 30Kč
  - balík na poštu 169Kč, dobírka + 30Kč

  (sleva na dopravu bude automaticky odečtena při objednávce a balík odeslán po připsání částky za objednávku na náš účet)

  2) Slovenská pošta (pouze na Slovensko) 

  - balík do ruky 219Kč,  dobírka + 60Kč
  - balík na poštu 209Kč, dobírka + 60Kč

  3) DPD

  - do ČR 149Kč, dobírka + 30Kč 
  - na Slovensko 240Kč, dobírka + 60Kč

  4) Zásilkovna

  - do ČR 79Kč, dobírka + 30Kč 
  - na Slovensko 115Kč, dobírka + 60Kč 

  5) Osobní odběr (platba hotově nebo kartou) - 0 Kč - objednané zboží možné vyzvednout osobně od 8:45 - 11:45 hod. na adrese:

  SKLAD MILUJEME ITÁLII
  U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10-Michle
  Po - Pá 8:45 - 11:45

  Mimo uvedenou dobu po telefonické dohodě na tel. čísle: +420 732 356 508
  Případně nás kontaktujte na email: info@milujemeitalii.cz.

  Platba pouze hotově. K vyzvednutí Vaší objednávky budete vyzváni e-mailem, případně SMS.

  Práva z Vadného plnění

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.   Právo z vadného plnění pro Kupujícího, který není Spotřebitelem:

         8.2.1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věci při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, ačkoliv se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy.

8.2.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.2.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.2.4.            Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.2.5.Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na níže uvedených adresách:

                                    Sogema CZ s.r.o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, 140 00

8.3.  Právo z vadného plnění pro Kupujícího, který je Spotřebitelem:

8.3.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a)        má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.2.     Nemá-li věc výše vlastnosti uvedené v odst. 8.3.1. tohoto článku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.3.3.     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.3.4.     Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.3.5.     Ustanovení uvedená v čl. 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. a 8.3.4. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3.6.     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží, a to v případě, že se jedná o zboží nové, nepoužité. V případě použitého zboží je záruční doba 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením při používání věcí.

Záruka se nevztahuje na následujícípřípady:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. 

               8.3.7.    Práva z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u Prodávajícího na níže uvedených adresách:

                                    Sogema CZ s.r.o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, 140 00

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.   Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů

10.1.Veškeré osobní údaje, které jsou Prodávajícímu poskytovány ze strany Kupujícího jsou zpracovány, uchovány a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na základě souhlasu poskytnutého Kupujícím. Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu svých osobních údajů poskytnutých Prodávajícímu a rovněž může kdykoliv požádat o jejich výmaz, a to zasláním písemné komunikace na adresu sídla Prodávajícího (Sogema CZ s.r.o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00).

10.2. Kupující dobrovolně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla, adresa bydliště, datum narození, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje o objednávkách a nákupech Kupujícího (dále jen „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jestliže Kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

10.4. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a informovat Prodávajícího o jejich případných změnách, a to při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávkách, především pro účely řádného dodání zboží a vystavení daňového dokladu.

10.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu avšak s tím, že kromě osob provádějících dopravu zboží Kupujícímu a osob provádějících realizaci kupní smlouvy, nebudou osobní údaje ze strany Prodávajícího bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby vyjádření nesouhlasu Kupujícího s jejich zpracováním zaslaným na adresu: Sogema CZ s.r.o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7.V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1.          požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení,

10.7.2.          požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

10.8.Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu  Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.  Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

 1. Slevy a slevové kupony

12.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

12.2.  V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

12.3.  Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

12.4.  Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má Prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat.

12.5.  V případě, že slevu uplatní Kupující, který není Spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má Prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

12.6.  V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

 1. závĚrečná ustanovení

13.1.         Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě, přičemž je možné ji na písemnou žádost Kupujícího zpřístupnit.

13.5.Kontaktní údaje prodávajícího: sídlo společnosti: Sogema CZ, s.r.o., –Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, adresa elektronické pošty – email: info@milujemeitalii.cz, tel.: (+ 420 602 665 101).

 

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 29.04.2016.